Į.k.195008119; Filaretų g. 3, Vilnius
rastine@pvileisis.vilnius.lm.lt Tel.: (8 5) 2153657
MokyklaBendruomenėUgdymo procesasMokomieji dalykaiVeiklaInformacija apie uniformas ProjektaiPasiekimai Priėmimas į mokykląMaitinimasLabdaros ir paramos fondasBibliotekaGalerijaArchyvasKontaktai
Naudojimosi biblioteka taisyklės
Naudojimosi kompiuteriais ir internetu taisyklės
Vadovėlių tvarka
Privalomu ir rekomenduojamu perskaityti knygų sąrašas
Naudojimosi biblioteka taisyklės

 

VILNIAUS PETRO VILEIŠIO PROGIMNAZIJOS

NAUDOJIMOSI BIBLIOTEKA - INFORMACIJOS CENTRU TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Naudojimosi biblioteka – informacijos centru (toliau – biblioteka) taisyklės (toliau – taisyklės) nustato vartotojų aptarnavimo ir registravimo Vilniaus Petro Vileišio progimnazijos bibliotekoje (toliau – biblioteka) tvarką, vartotojo teises, pareigas ir atsakomybę, bibliotekos teises ir pareigas.
2. Bibliotekos paskirtis – užtikrinti galimybes progimnazijos bendruomenei naudotis viešaisiais informacijos šaltiniais, neatsižvelgiant į jų autorių ar juose užfiksuotų žinių politinę ar ideologinę orientaciją Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 51-1245; 2004, Nr. 120-4431), šių taisyklių ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
3. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatyme, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2008, Nr. 22-804), Lietuvos standartuose, kurių privalomas taikymas bibliotekose nustatomas kultūros ministro įsakymu ir pavyzdinėmis naudojimosi biblioteka taisyklėmis (Žin., 2010, Nr. 101-5226). Kitos sąvokos:
Bibliotekos paslauga – tai bet kokia paslauga, sukurta vykdant bibliotekų veiklą ir naudojant bibliotekoje esančius ar kitus prieinamus informacijos išteklius, bibliotekos įrenginius, patalpas ir specialistų kompetenciją, teikiama vartotojui nemokamai ar už teisės aktais nustatytą mokestį.
Laikinasis skaitytojo pažymėjimas (formuliaras) – bibliotekos vartotojo (asmens) identifikavimo dokumentas, suteikiantis teisę laikinai naudotis tam tikromis bibliotekos paslaugomis, kurioms būtinas skaitytojo pažymėjimas.
Lankytojas – asmuo, apsilankęs bibliotekoje ir pasinaudojęs bibliotekos paslaugomis kurioms nebūtinas skaitytojo pažymėjimas ar registracija, pavyzdžiui, naudojimasis skaitykla, apsilankymas parodoje, renginyje ir kitomis paslaugomis.
Skaitytojo pažymėjimas (formuliaras)– vartotojo identifikavimo dokumentas, išduodamas teisės aktų nustatyta tvarka ir suteikiantis teisę bibliotekoje gauti panaudai bibliotekos dokumentus ir naudotis kitomis bibliotekos paslaugomis, kurioms būtinas vartotojo tapatybės patvirtinimas.

II. VARTOTOJŲ REGISTRAVIMO BIBLIOTEKOJE TVARKA

4. Vartotojų aptarnavimo sąlygos nustatomos naudojimosi taisyklėse, remiantis teisėtumo, sąžiningumo, protingumo, proporcingumo ir nediskriminavimo principais.
5. Skaitytojo pažymėjimas suteikia teisę vartotojui gauti panaudai bibliotekos dokumentus, nustatyta tvarka pratęsti dokumentų panaudos terminą, elektroninėmis ir kitomis ryšio priemonėmis rezervuoti ir užsisakyti panaudai dokumentus ar naudotis kitomis taisyklėse nustatytomis bibliotekos paslaugomis, kurioms būtinas vartotojo tapatybės patvirtinimas.
6. Asmuo, norėdamas tapti skaitytoju, turi:
6.1. susipažinti su naudojimosi taisyklėmis;
6.2. pateikti galiojantį asmens tapatybės dokumentą (jei asmuo nėra progimnazijos moksleivis);
6.3. pasirašyti registracijos formoje (skaitytojo formuliare) ir tuo patvirtinti, kad:
6.3.1. susipažino su naudojimosi taisyklėmis;
6.3.2. sutinka, kad biblioteka tvarkytų jo asmens duomenis;
6.3.3. pateikė tikslius ir teisingus asmens duomenis;
7. Esant techninėms galimybėms, skaitytojo registravimas gali būti vykdomas elektroninėmis priemonėmis, naudojant elektroninį parašą, patvirtintą sertifikatu, suteikiančiu galimybę identifikuoti asmenį.
8. Moksleiviai registruojami pagal progimnazijos patvirtintą moksleivių sąrašą.
9. Laikinasis skaitytojo pažymėjimas (skaitytojo formuliaras) išduodamas asmenims, kurie nėra progimnazijos bendruomenės nariai (mokiniai, mokytojai, darbuotojai ir pan.) ir suteikia vartotojui teisę laikinai naudotis bibliotekos paslaugomis už užstatą. Užstato dydis nustatomas remiantis protingumo bei proporcingumo principais, atsižvelgus į panaudai išduotų dokumentų rinkos kainą jų išdavimo vartotojui laiku.
10. Vartotojui praradus skaitytojo pažymėjimą ar jį sugadinus, naudojimosi taisyklių nustatyta tvarka išduodamas naujas skaitytojo pažymėjimas.
11. Naudojimosi taisyklių nustatyta tvarka vieną kartą per metus vartotojai gali būti perregistruojami, patikslinant jų asmens duomenis, būtinus bibliotekų veiklai. Vartotojai perregistruojami nemokamai.

III. VARTOTOJŲ APTARNAVIMO BIBLIOTEKOJE TVARKA

12. Vartotojai aptarnaujami bibliotekos skaitykloje ir vadovėlių saugykloje (vartotojų aptarnavimo vadovėlių saugykloje tvarką nustato progimnazijos direktoriaus patvirtinta Vadovėlių ir mokymo priemonių aprūpinimo, saugojimo ir išdavimo tvarka).
13. Lankytojams bibliotekoje esantys dokumentai išduodami tik naudoti skaitykloje.
14. Skaitykloje esantys informaciniai leidiniai (žodynai, žinynai, enciklopedijos, periodiniai leidiniai) į namus neišduodami. Jais galima naudotis tik skaitykloje.
15. Moksleiviai, įregistruoti bibliotekoje kaip skaitytojai, išsinešti į namus gali gauti:
15. 1. ne daugiau kaip 1 to paties pavadinimo leidinį;
15.2. ne daugiau kaip 1 grožinės literatūros leidinį ne ilgesniam kaip 21 dienos laikotarpiui;
15.3. ne daugiau kaip 2 mokomosios ar mokslinės literatūros leidinius  ne ilgesniam kaip 21 dienos laikotarpiui;
15.4. ne daugiau kaip 1 to paties pavadinimo uždavinyną vieneriems mokslo metams.
16. Mokytojai, įregistruoti bibliotekoje kaip skaitytojai, išsinešti į namus ar kabinetą gali gauti:
16.1. ne daugiau kaip 1 to paties pavadinimo grožinės ar pedagoginės literatūros leidinį ar elektroninį dokumentą ne ilgesniam kaip 21 dienos laikotarpiui;
16.2. žodynai naudojami kabinetuose išduodamos vieneriems mokslo metams.
17. Vadovėliai ir mokymo priemonės išduodamos laikantis Vadovėlių ir mokymo priemonių aprūpinimo, saugojimo ir išdavimo tvarkos.
18. Skaitytojo prašymu, bibliotekos dokumentų panaudos terminas gali būti pratęstas du kartus, jeigu jų nereikalauja kiti skaitytojai.

IV. VARTOTOJŲ TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

19. Vartotojas turi teisę naudojimosi taisyklių nustatyta tvarka:
19.1. gauti išsamią informaciją apie bibliotekos dokumentų fondą ir jos teikiamas paslaugas, aptarnavimo sąlygas ir procedūras;
19.2. naudotis bibliotekos katalogais, kartotekomis ir kitomis bibliotekos informacijos paieškos priemonėmis;
19.3. apsilankius bibliotekoje, elektroninėmis ir kitomis ryšio priemonėmis pateikti informacinę užklausą ir gauti atsakymą;
19.4. gauti panaudai bibliotekos dokumentus  naudotis bibliotekoje ar už jos ribų;
19.5. pratęsti bibliotekos dokumentų panaudos terminą, rezervuoti panaudai dokumentus;
19.6. naudotis tarpbibliotekinio skolinimo paslaugomis, parsisiunčiant dokumentus panaudai iš kitų Lietuvos Respublikoje veikiančių ar užsienio bibliotekų;
19.7. naudotis bibliotekos kompiuterizuotomis darbo vietomis ir vieša interneto prieiga laikantis Naudojimosi kompiuteriais ir internetų taisyklėse numatytos tvarkos.
19.8. naudotis mokamomis bibliotekos paslaugomis numatytomis direktoriaus patvirtintame mokamų paslaugų sąraše (Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. lapkričio 2 d. įsakymas Nr. ĮV-502 „Dėl valstybės ar savivaldybių įsteigtų bibliotekų teikiamų mokamų paslaugų sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 134-4832));
19.9. tik asmeniniam naudojimui kopijuoti bibliotekos dokumentus nepažeidžiant Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo (Žin., 1999, Nr. 50-1598; 2003, Nr. 28-1125) nuostatų;
19.10. gauti informaciją apie savo asmens duomenų naudojimą ir tvarkymą, reikalauti juos ištaisyti arba sunaikinti bei panaikinti duotą sutikimą dėl savo asmens duomenų tvarkymo;
19.11. bibliotekos administracijai pareikšti savo nuomonę, prašymą ar skundą dėl bibliotekų veiklos.
20. Lankytojai ir skaitytojai (vartotojai) privalo:
20.1. laikytis naudojimosi taisyklių ir nustatytų elgesio viešoje vietoje reikalavimų;
20.2. neišnešti dokumentų iš bibliotekos patalpų, jei dokumentai neįrašyti į panaudai išduotų dokumentų apskaitą;
20.3. laiku grąžinti panaudai gautus dokumentus arba nustatyta tvarka pratęsti panaudos terminą;
20.4. gavus dokumentus ar bibliotekos įrangą panaudai patikrinti, ar nėra defektų (išplėšymų, subraukymų, išpjaustymų ar gedimų). Juos pastebėjus, pranešti bibliotekos darbuotojui;
20.5. pasikeitus asmens duomenims (pavardei, gyvenamajai vietai ar kt.) ar praradus skaitytojo pažymėjimą, nedelsiant informuoti biblioteką.
20.6. Prieš nutraukdami darbo ar mokymosi sutartį su progimnazija, vartotojai privalo grąžinti į biblioteką panaudai gautus dokumentus (įrangą).
21. Skaitytojui ir lankytojui draudžiama:
21.1. naudotis kito vartotojo skaitytojo pažymėjimu ar skaitytojo formuliaru, perduoti savo skaitytojo pažymėjimą kitam asmeniui;
21.2 naudotis bibliotekos kompiuteriais nesilaikant naudojimosi kompiuteriais ir internetu taisyklių nustatytos tvarkos;
21.3. keisti leidinių išdėstymo tvarką, gadinti bibliotekos inventorių ar dokumentus;
21.4. naudotis mobiliojo ryšio telefonais bei kitais įrenginiais renginių metu ir bibliotekos patalpose;
21.5. triukšmauti ar kitaip trukdyti kitiems skaitytojams, lankytojams bei darbuotojams
21.6. įsinešti į bibliotekos fondus maistą, drabužius, kuprines, rankines ar kitus asmeninius daiktus;
21.7. užsiimti veikla, prieštaraujančia viešai bibliotekos paskirčiai, pavyzdžiui, organizuoti mitingus, parduoti prekes ar paslaugas ir kt.
22. Skaitytojų ir lankytojų atsakomybė:
22.1. skaitytojas, nedelsdamas nepranešęs bibliotekai apie prarastą skaitytojo pažymėjimą ar naudojimąsi jo skaitytojo formuliaru, teisės aktų nustatyta tvarka atsako už kito asmens paimtus ir negrąžintus bibliotekai dokumentus, pasinaudojus jo skaitytojo pažymėjimu;
22.2. skaitytojas, nustatytu laiku negrąžinęs panaudai gautų dokumentų (įrangos), privalo sumokėti delspinigius:
22.2.1. delspinigių dydis - 2 centai už vieną dokumentą per kalendorinę dieną;
22.2.2. delspinigiai pradedami skaičiuoti kitą dieną, pasibaigus panaudos terminui;
22.2.3. delspinigiai nustojami skaičiuoti pasiekus vienos bazinės socialinės išmokos (BSI) sumą, jei ji neviršija panaudai išduotų bibliotekos dokumentų (įrangos) įsigijimo kainos arba rinkos kainos jų išdavimo laiku arba grąžinus dokumentą į biblioteką.
22.3. skaitytojas bei lankytojas, praradęs ar nepataisomai sugadinęs bibliotekos dokumentus (įrangą), turi pakeisti juos tokiais pat arba pripažintais lygiaverčiais dokumentais, laikantis naudojimosi taisyklėse nustatytos tvarkos:
22.3.1. jei pakeisti dokumentus yra neįmanoma, padarytą žalą skaitytojas ar lankytojas privalo atlyginti teisės aktų nustatyta tvarka;
22.3.2. jei dėl panaudai gauto dokumento (įrangos) praradimo ar sugadinimo skaitytojas nesikreipia į biblioteką ir neatsiskaito nustatyta tvarka iki panaudos termino pabaigos, jis turi atlyginti padarytą žalą ir sumokėti priskaičiuotus delspinigius, kaip nustatyta taisyklių 23.2.3 punkte. Žalos neatlyginus ar nesumokėjus priskaičiuotų delspinigių, jie išieškomi teisės aktų nustatyta tvarka;
22.4. už nepilnamečių vartotojų prarastus arba nepataisomai sugadintus dokumentus ir žalą padarytą kitam bibliotekos turtui, atsako tėvai, įtėviai arba globėjai naudojimosi taisyklių ir teisės aktų nustatyta tvarka;
22.5. asmenims, nesilaikantiems arba pažeidusiems naudojimosi taisykles, progimnazijos direktoriaus įsakymu terminuotam ar visam laikui gali būti apribota teisė naudotis biblioteka.

V. BIBLIOTEKOS TEISĖS IR PAREIGOS

23. Biblioteka turi šias teises:
23.1. parengti ir patvirtinti naudojimosi biblioteka taisykles;
23.2. registruojant ar perregistruojant vartotoją, teisės aktų nustatyta tvarka rinkti ir tvarkyti bibliotekų veiklai būtinus vartotojo asmens duomenis;
23.3. nustatyti vartotojams išduodamų bibliotekos dokumentų (įrangos) skaičių ir panaudos terminus, termino pratęsimo ir dokumentų rezervavimo tvarką;
23.4. nustatyti trumpesnį panaudos terminą naujiems ir (ar) ypač paklausiems dokumentams;
23.5. progimnazijos direktoriaus įsakymu patvirtintais įkainiais teikti mokamas paslaugas, užtikrinant, kad jos netaptų pelno siekiančia veikla;
23.6. iš vartotojų, turinčių laikinąjį skaitytojo pažymėjimą, išduodant bibliotekos dokumentus (įrangą) panaudai ne bibliotekoje, imti užstatą;
23.7. negrąžinti užstato vartotojui, jeigu jis nurodytu laiku negrąžino panaudai gautų dokumentų;
23.8. už bibliotekos dokumentų (įrangos) negrąžinimą iki nustatyto panaudos termino imti delspinigius naudojimosi taisyklių nustatyta tvarka;
23.9. nesumokėtus delspinigius, padarytą turtinę ar kitokį įsiskolinimą išieškoti iš lankytojo ar vartotojo teisės aktų nustatyta tvarka;
23.10. informuoti kitas bibliotekas apie vartotojus, negrąžinusius panaudai išduotų dokumentų;
23.11. progimnazijos direktoriaus sprendimu laikinai ar visam laikui apriboti asmens teisę naudotis biblioteka, jei vartotojas nesilaiko naudojimosi taisyklėse nustatytų reikalavimų;
23.12. dėl fondų pagrindinio valymo ir kitų prevencinių bibliotekos fondo priežiūros priemonių ne daugiau nei vieną darbo dieną per mėnesį, neaptarnauti lankytojų ir vartotojų, prieš tai sprendimą suderinus su progimnazijos direktoriumi.
24. Biblioteka aptarnaudama lankytojus ir skaitytojus privalo:
24.1. vadovautis pagarbos žmogaus teisėms, lygių galimybių, teisingumo, nediskriminavimo, profesinės etikos principais, bibliotekos nuostatais ir šiomis taisyklėmis;
24.2. nustatyti patogų bibliotekos darbo (lankytojų ir vartotojų aptarnavimo) laiką, jį keisti tik išimtinais atvejais, tinkamai informavus lankytojus ir vartotojus apie pasikeitimus, jų priežastis, trukmę;
24.3. užtikrinti, kad lankytojų ir vartotojų poreikiams tenkinti būtų panaudojamos visos Lietuvos bibliotekų fondo galimybės;
24.4. viešai (ir elektroninėmis priemonėmis) paskelbti bibliotekos naudojimosi taisykles, matomoje vietoje įrengti bibliotekos paslaugų rodyklę (-es) ar planą (-us);

Mokykla
Bendruomenė
Ugdymo procesas
Mokomieji dalykai
Veikla
Informacija apie uniformas
Projektai
Pasiekimai
Priėmimas į mokyklą
Maitinimas
Labdaros ir paramos fondas
Biblioteka
Galerija
Archyvas
Kontaktai